Home | Ons bedrijf | Catalogus | Contact  
 

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

1.1. Alle door Rieff Geo Service B.V., hierna te noemen Rieff, gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden beheerst door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen hiervan dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.

 

1.2. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

1.3. Op het moment van de totstandkoming van een overeenkomst wordt de wederpartij geacht accoord te zijn aangegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de wederpartij verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per telefax, per telex, of op enige andere wijze verstrekt aan Rieff, zodat een schriftelijke bevestiging door Rieff niet (alsnog) noodzakelijk is.

 

2. Aanbiedingen

 

2.1. Iedere door Rieff gedane aanbieding is vrijblijvend en verbindt haar niet de betreffende zaken te leveren.

 

2.2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Rieff slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Rieff is niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

2.3. Alle bij de aanbieding verzonden brochures/prijslijsten en alle daarbij verstrekte (technische) gegevens in de vorm van tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, en dergelijke alsmede alle andere schriftelijke stukken blijven uitdrukkelijk het intellectueel eigendom van Rieff.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rieff is het wederpartij uitdrukkelijk verboden om dergelijke informatie te copieŽren en/of aan derden op welke wijze dan ook, kenbaar te maken en/of door derden te laten gebruiken en/of door te verkopen.

Het gebruik van deze informatie dient beperkt te blijven tot eigen gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

 

3. Overeenkomst

 

3.1. Een overeenkomst komt eerst dan tot stand op het moment dat Rieff de order uitdrukkelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.

 

3.2. Eventueel later gemaakte aanvullingen en/of wijzigingen, alsmede (mondelinge) toezeggingen gedaan door Rieff en/of haar personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen zijn slechts bindend, indien Rieff deze schriftelijk heeft bevestigd door een daartoe bevoegd persoon.

 

3.3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

3.4. Rieff is bevoegd om voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk zal Rieff hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

 

4. Prijzen

 

4.1. Elke prijsopgave is vrijblijvend.

 

4.2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.

 

4.3. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Rieff gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

5. Levering en levertijd

 

5.1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering franco aan huis/bedrijf van de wederpartij of een door deze aan te geven andere bestemmingsplaats.

 

5.2. Rieff is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, de wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden.

 

5.3. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5.4. Ingeval van niet of niet-tijdige levering heeft de wederpartij geen recht tot schadevergoeding c.q. ontbinding, indien dit te wijten is aan overmacht aan de zijde van Rieff. Indien wederpartij in een dergelijk geval de levering weigert, is Rieff gerechtigd de betreffende zaken te factureren terwijl de goederen volledig voor rekening en risico van de wederpartij worden opgeslagen.

 

6. Transport/risico

 

6.1. Het transport geschiedt voor risico van Rieff in dien dit door of vanwege haar plaats vindt.

 

6.2. Rieff is gerechtigd om ingeval de geleverde zaken een bepaalde door Rieff op te geven factuurwaarde niet overschrijden administratie-/verpakkings-/ verzendkosten in rekening te brengen.

 

7. Garantie/service

 

7.1. Garanties worden door Rieff elders ingekocht en worden slechts gegeven indien en voorzover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrek(t)(ken).

 

7.2. Geleverde zaken met gebreken, welke onder de garantie vallen worden, zulks ter beoordeling van Rieff, hetzij hersteld hetzij door nieuwe levering vervangen.

 

7.3. Zaken die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan Rieff te worden toegezonden.

 

7.4. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) danwel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, een en ander ter beoordeling van Rieff.

 

8. Retentierecht

 

Op alle zaken welke zich van of namens de wederpartij onder Rieff bevinden, en waaraan Rieff een zekere meerwaarde heeft toegevoegd, heeft Rieff het recht van terughouding zolang de wederpartij niet aan al haar verplichtingen jegens Rieff heeft voldaan.

 

9. Aansprakelijkheid

 

9.1. Rieff kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het gevolg is van niet of niet goed functioneren van de geleverde zaken indien dit te wijten is aan overmacht aan haar zijde.

 

Daarvan is met name sprake ingeval van:

- onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan, voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is,

- onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, haar personeel of andere door haar ingeschakelde personen,

- schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de wederpartij verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke.

 

Rieff aanvaardt in principe aansprakelijkheid voor directe schade, doch sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade uit voorzover dit in alle redelijkheid toegelaten is.

 

9.2. Indien Rieff bij de montage en/of het bedrijfsgereed maken behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks in beginsel voor risico van de wederpartij.

 

9.3. De aansprakelijkheid van Rieff wordt mede beoordeeld op grond van eventuele product-/ bedrijfsschadeverzekeringen van Rieff. Behoudens de dekking hiervan is de schadevergoedingsplicht welke op Rieff rust ingevolge de voorgaande artikelen, beperkt tot de netto factuurwaarde van het geleverde.

 

10. Reclames

 

10.1. Eventuele reclames worden slechts in behandeling genomen, indien deze binnen acht dagen na levering rechtstreeks schriftelijk door de Rieff ontvangen zijn. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering binnen de garantietermijn dient plaats te vinden.

 

10.2. Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter beoordeling van Rieff, kan deze hetzij de zaken waarop de reclame betrekking heeft vervangen, hetzij het factuurbedrag restitueren.

 

10.3. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend enwel binnen acht dagen na verzenddatum der facturen.

 

10.4. Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Rieff in behandeling genomen.

 

10.5. Het indienen van reclame ontslaat de wederpartij niet van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van Rieff.

 

10.6. Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van Rieff.

 

11. Intellectuele eigendomsrechten

 

11.1. Terzake van de (bij)geleverde software, randapparatuur, technische gegevens, schakel- en/of werkschema's, gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiŽle documentatie geldt dat de wederpartij zich heeft verplicht deze alleen voor eigen (interne) gebruik aan te wenden en op geen enkele wijze aan wie dan ook door te leveren c.q. te verkopen.

 

11.2. Indien de wederpartij in Nederland aansprakelijk wordt gesteld wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (industriŽle eigendom en auteursrecht) terzake van de door Rieff verkochte zaken, de wederpartij Rieff hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt en Rieff een volmacht verstrekt om tegen deze aansprakelijkheidsstelling verweer te voeren, dan is Rieff verplicht om zulks op eigen kosten te doen en eventueel aan de rechthebbende of door Rieff toegekende schadevergoeding te betalen.

 

11.3. Indien de wederpartij aan de in lid 1 genoemde voorwaarden heeft voldaan, kan Rieff naar eigen keuze aan de wederpartij het gebruiksrecht verschaffen van de betreffende za(a)k(en) danwel een vervangende of gewijzigde zaak leveren welke geen inbreuk maakt, danwel de wederpartij na terugzending de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding voor de tijd dat de wederpartij de zaak heeft gebruikt.

 

11.4. Rieff kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld terzake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van wijziging van een door Rieff verkochte geleverde zaak of van toepassing van die zaak op een andere wijze dan die welke Rieff heeft voorgeschreven of van integratie van de zaak met niet door Rieff geleverde zaken.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

 

12.1 Alle door Rieff geleverde zaken blijven, tot het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij jegens Rieff verschuldigd is, het eigendom van Rieff.

 

12.2. De wederpartij is verplicht om de geleverde zaken zolang deze niet worden gebruikt kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen, zolang de eigendom niet is overgegaan.

 

12.3. Ingeval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, aanvraag van sursťance, faillissement, onder curatelestelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, heeft Rieff het recht de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten op schadevergoeding. In die gevallen is elke vordering welke Rieff ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.

 

12.4. De wederpartij verstrekt op eerste verlangen van Rieff een volmacht om de (nog) niet betaalde zaken onmiddellijk terug te nemen, waar deze zich ook bevinden.

 

12.5. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

 

Ingeval de (nog) niet betaalde zaken worden doorgeleverd, is de wederpartij verplicht het eigendom voor te behouden en op eerste verlangen van Rieff aan deze alle vorderingen op derden, tot het verschuldigde bedrag, te cederen.

 

13. Betaling

 

13.1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto-contant bij levering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op een door Rieff aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum.

 

Rieff is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen, welke vooraf wordt medegedeeld.

 

13.2. Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde interest alsmede van de door Rieff gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

 

13.3. In gevallen dat de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot sursťance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd,

b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

c. enige uit kracht der wet of van deze condities rustende verplichtingen niet nakomt,

d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of een reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

heeft Rieff door het enkel plaatsgrijpen van een der bovenvermelde omstandigheden vůůrdat betaling heeft plaatsgevonden het recht het verkochte eigenmachtig terug te nemen en de overeenkomst door schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd de rechten op vergoeding van kosten, schades en interessen.

 

14. Rente en kosten

 

14.1. Indien betaling niet binnen de in artikel 13.1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en Rieff gerechtigd om vanaf dat moment een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand te berekenen over het nog openstaande bedrag.

 

14.2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, voor het buitenland 20%, van de door de wederpartij verschuldigde hoofdsom, met een minimum van Ä 250,00.

 

15. Toepasselijk recht/geschillen

 

15.1. Het Nederlandse recht is bij uitsluiting van toepassing.

 

15.2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst, en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, worden in eerste aanleg uitsluitend berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.

 

15.3. Het in lid 2 bepaalde laat onverlet het recht van Rieff om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

 

Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy

 

Copyright 2014 Rieff Geo-Service BV

Rieff Geo-Service BV
Ekkersrijt 2012
5692 BA Son
T: (0499) 47 46 22
F: (0499) 47 46 22
E: info@rieffbv.nl